Договірна на постачання теплової енергії

Оригінал договору в док.Word

 

 

Договір №__________/____

про постачання теплової енергії в гарячій воді та гаряче водопостачання

    м. Львів                                                                                         «______»______________200__р.                     

 ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________,

(найменування  споживача)

надалі -  Споживач, в особі _______________________________________ ________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я  та  по-батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________________,

(назва положення, статуту, доручення тощо)

та     Львівське       міське       комунальне       підприємство          «Львівтеплоенерго»,

надалі –  Енергопостачальна організація, в особі ___________________________________, що діє на підставі _________________________________, далі  - Сторони,  уклали даний договір про постачання теплової енергії в гарячій воді та гаряче водопостачання (далі - договір).

 

1.                  Предмет договору

 

За цим договором Енергопостачальна організація бере на себе зобов'язання постачати Споживачу  теплову енергію для опалення та здійснювати гаряче водопостачання в потрібних йому обсягах, а Споживач  зобов'язується отримувати та оплачувати одержану теплову енергію для опалення та гаряче водопостачання за встановленими тарифами (цінами) в терміни, передбачені цим договором.

2.                  Умови і порядок постачання теплової енергії

 

2.1. Теплова енергія постачається Споживачу в обсягах згідно з додатком №1 до цього договору у вигляді гарячої води на такі потреби:

опалення та вентиляцію - в період опалювального сезону;

гаряче водопостачання - протягом року згідно графіка, затвердженого органами місцевої влади;

2.2. Для оформлення додатку №1 подавати Енергопостачальній організації наступні документи:

·        опитувальний лист, виданий організацією, яка має відповідну ліцензію.

·        копію паспорту будинку (квартири)

2.2. Початок та закінчення опалювального сезону встановлюється відповідними органами влади.

2.3.Усі нові або реконструйовані системи теплоспоживання Споживача, до введення їх в роботу, повинні бути прийняті в експлуатацію Енергопостачальною організацією згідно з вимогами Правил користування тепловою енергією та Правил технічної експлуатації теплоспоживальних установок і теплових мереж з оформленням відповідного акта-допуску.

3. Права та обов'язки Споживача.

 

3.1. Споживач  має право на:

3.1.1. Вибір постачальника теплової енергії.

3.1.2. Отримання інформації щодо якості теплової енергії, тарифів, умов та режимів споживання.

3.1.3. Поновлення теплопостачання своїх об'єктів після усунення порушень, якщо подачу теплової енергії було припинено (обмежено) без розірвання даного договору.

3.1.4. Підключення субабонентів до своїх мереж після отримання письмового дозволу від Енергопостачальної організації.

3.2. Споживач  теплової енергії зобов'язується: 

3.2.1. Додержуватися кількості споживання теплової енергії за кожним параметром в обсягах, які визначені в додатку №1 до даного договору, не допускаючи їх перевищення.

3.2.2. Виконувати умови та порядок оплати спожитої теплової енергії в обсягах і в терміни, які

передбачені даним договором.

3.2.3. Повідомити Енергопостачальну організацію про всі об'єкти теплоспоживання, підключені до теплових мереж Споживача (найменування, максимальні теплові навантаження, обсяги теплоспоживання, займана площа, кількість споживачів гарячої води,  орендарів тощо).

3.2.4. Додержуватись умов та порядку припинення подачі теплової енергії, які передбачені Правилами користування тепловою енергією, додатком №3 до даного договору та іншими нормативним актами.

3.2.5. Письмово повідомляти Енергопостачальну організацію про зміну власного найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження, банківських реквізитів тощо, а також про зміну кількості споживачів гарячої води, користувачів приміщень та теплових мереж споживача (Субспоживачів) не пізніше 5 днів з моменту настання змін.

3.2.6. Виготовляти й заміняти сопла в елеваторних вузлах та дросельні шайби тільки за узгодженням з Енергопостачальною організацією.

3.2.7. Додержуватись норм витоку мережної води, визначеної в додатку №1 до даного договору.

3.2.8. Додержуватись норм якості (загальна лужність, залишкова загальна жорсткість, розчинний кисень) зворотної мережної води після своїх систем теплоспоживання.

3.2.9. Не перевищувати температуру мережної води в зворотному трубопроводі більш як на 3 град. C від кількості, встановленої температурним графіком.

3.2.10. Додержуватись температури гарячої води на виході з водопідігрівача не нижче 50 град. C.

3.2.11. Не включати теплоспоживальне обладнання, експлуатація якого була заборонена або не прийнята Енергопостачальною організацією.

3.2.12. Призначити особу, відповідальну за справний стан та безпечну експлуатацію власних теплоспоживальних установок і теплових мереж. Обслуговувати своє теплове обладнання підготовленим та атестованим персоналом або спеціалізованими організаціями на підставі погодженого з Енергопостачальною організацією договору.

3.2.13. Передбачити резервне джерело теплопостачання для об'єктів, які потребують безперервного теплопостачання.

3.2.14. Безперебійно забезпечувати тепловою енергією власні системи теплопостачання, а також системи теплопостачання Субспоживачів, приєднаних до теплового обладнання  Споживача .

3.2.15. Щорічно в міжопалювальний період підготовлювати власне теплове господарство та отримувати від Енергопостачальної організації акт про готовність до опалювального сезону.

3.2.16. Виконувати раз на п’ять років промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж, які знаходяться на балансовій належності Споживача.

3.2.17. Забезпечувати безперешкодний цілодобовий доступ представників Енергопостачальної організації до теплокамер, теплопунктів, теплоспоживальних установок та приладів обліку теплової енергії для виконання службових обов'язків.

3.2.18. Забезпечити збереження власних приладів обліку теплової енергії, ремонтувати, налагоджувати їх та отримувати акт про готовність своїх приладів обліку до опалювального сезону від Енергопостачальної організації.

3.2.19. У випадку забруднення зворотної мережної води з вини Споживача  та допущення її подачі в мережі Енергопостачальної організації з показниками якості, які перевищують показники якості подавальної мережної води:

  • негайно зупинити водопідігрівач до усунення причин забруднення та повідомити про це Енергопостачальну організацію;
  • сплатити Енергопостачальній організації вартість хімічно очищеної води (та тепла в ній), яка йде на заміщення забрудненої.

4.Права та обов'язки Енергопостачальної організації

 

4.1. Права Енергопостачальної організації

4.1.1. Пропонувати Споживачу послуги, пов'язані з постачанням теплової енергії, обслуговуванням теплового господарства.

4.1.2. У будь-який час перевіряти стан роботи приладів обліку, теплоспоживального обладнання Споживача  та знімати покази.

4.1.3. Вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними Споживачем  під час користування тепловою енергією.

4.1.4. Обмежувати або повністю припиняти постачання теплової енергії у випадках та порядку, визначених Правилами користування тепловою енергією, іншими нормативними актами України, а також додатком №3 до  даного договору.

4.1.5. При наявності технічної можливості та за згодою Споживача, приєднувати до його теплових мереж нових споживачів (субспоживачів).

4.2. Обов'язки Енергопостачальної організації

4.2.1. Забезпечувати постачання теплової енергії  Споживачу  в обсягах згідно з даним договором.

4.2.2. Гарантувати безпечне користування тепловою енергією за умови дотримання Споживачем умов даного договору, Правил користування тепловою енергією, Правил експлуатації теплоспоживального обладнання.

4.2.3. Повідомляти Споживача письмово або в засобах масової інформації про зміну тарифів.

4.2.4. Здійснювати перевірку роботи приладів обліку та стану теплоспоживального обладнання Споживача не рідше одного разу в 6 місяців.

5.Облік теплової енергії

 

5.1. Облік споживання теплової енергії проводиться за приладами обліку при їх наявності, а при їх відсутності - розрахунковим способом .

5.2. Проектування та встановлення приладів обліку теплової енергії виконується організаціями, які мають відповідні ліцензії. Установлення приладів обліку виконується згідно з узгодженим Енергопостачальною організацією проектом на межі балансової належності тепломереж Енергопостачальної організації та Споживача. У разі встановлення приладів обліку теплової енергії не на межі балансової належності, до обсягів теплової енергії, визначеної за фактичними показниками приладів обліку, додаються втрати на дільницях тепломережі від межі балансової належності до місця встановлення приладів обліку.

5.3. Прилади обліку теплової енергії, які не відповідають проекту Енергопостачальної організації або встановлені без погодження з Енергопостачальною організацією переустановлюються за кошт Споживача.

5.4. Споживач, що має прилади обліку, щомісячно подає до Енергопостачальної організації звіт про фактичне споживання теплової енергії. Дата зняття Споживачем  показів приладів обліку – 25-те число поточного місяця;

подання звіту  Енергопостачальній організації – не пізніше 28 числа.

5.5. Межа балансової та експлуатаційної відповідальності сторін вказана в додатку №2 до даного договору та не може бути змінена в односторонньому порядку.

5.6. У разі підключення Споживача без приладів обліку теплової енергії до центрального теплового пункту (ЦТП) з приладами обліку – від загального споживання теплової енергії, визначеного за приладами обліку ЦТП, віднімаються обсяги споживання теплової енергії, визначені за приладами обліку споживачів, підключених до ЦТП, а залишок обсягу спожитої теплової енергії розподіляється між іншими покупцями пропорційно до їх договірних навантажень.

5.7. У  випадку відсутності загальнобудинкового приладу обліку теплової енергії на потреби гарячого водопостачання Споживач зобов’язаний до 28-го числа звітного місяця подати Енергопостачальній організації  наступну інформацію:

n                  перелік всіх квартир житлового будинку, який охоплений даним договором, із

      зазначенням номерів квартир та кількості осіб, які проживають в кожній квартирі;

n                  покази всіх квартирних приладів обліку гарячого водопостачання житлового будинку, охопленого даним договором.

 

6. Порядок розрахунків

 6.1. Розрахунки за теплову енергію, що споживається, проводяться виключно в грошовій формі відповідно до встановлених тарифів та іншими незабороненими чинним законодавством формами.

6.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

6.3. Споживач до 25-го числа місяця, наступного за звітним, сплачує  Енергопостачальній організації вартість гарячого водопостачання, фактично спожитої теплової енергії для опалення та щомісячну величину плати за приєднане теплове навантаження.

6.4. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково вказувати номер договору, дату його підписання, призначення платежу. За наявності заборгованості у Споживача за даним договором Енергопостачальне організація зараховує кошти, що надійшли від Споживача як погашення заборгованості, незалежно від вказаного в платіжному дорученні призначення платежу.

 

7.Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання сторонами зобов’язань за договором винна сторона відшкодовує іншій завдані збитки без зарахування неустойки. Відшкодування збитків та сплата неустойки не звільняє від виконання зобов’язань, крім випадку письмової відмови сторони.

7.1. Енергопостачальна організація несе відповідальність за:

7.1.1. Порушення безперебійного постачання теплової енергії при виконанні Споживачем своїх зобов'язань за цим договором - штраф у розмірі 25 % вартості неотриманої енергії.

7.1.2. Постачання теплової енергії, параметри якої є поза межами показників, установлених договором - штраф у розмірі 25 % вартості теплової енергії належної якості.

7.1.3. Неправильне застосування тарифів та недостовірність нарахувань за фактично відпущену теплову енергію Споживачу - штраф у розмірі 25 % від надмірно нарахованої суми.

 

7.2. Споживач несе відповідальність за:

7.2.1. Споживання теплової енергії без дозволу Енергопостачальної організації або понад встановлені договором максимальні погодинні навантаження за кожним з видів споживання - штраф у розмірі 5-кратної вартості теплоенергії, спожитої із зазначеними порушеннями.

7.2.2. Зрив, пошкодження пломб, установлених Енергопостачальною організацією - штраф у наступному розмірі:

·        за наявності приладів обліку – 25 % вартості теплової енергії, за період від дня останнього зняття показів з приладів обліку представником Енергопостачальної організації до дня виявлення факту пошкодження чи зриву пломб.

·        При відсутності приладів обліку теплової енергії – 25 % вартості теплової енергії спожитої в останній опалювальний період.

7.2.3. Несвоєчасне виконання розрахунків за теплову енергію – пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення.

7.2.4. Недбале зберігання своїх приладів обліку, порушення їх нормальної роботи та невиконання ремонту якщо це призвело до виникнення похибок в показах – 25 % вартості теплової енергії, за період від дня останнього зняття показів з приладів обліку представником Енергопостачальної організації до дня виявлення факту недбалого зберігання приладів обліку порушення їх нормальної роботи та невиконання ремонту.

7.2.5. Недостовірність даних про розподіл займаної площі орендарями, іншої інформації, необхідної для виконання умов договору, - штраф у розмірі 25 % вартості теплоенергії, спожитої в попередньому розрахунковому періоді.

7.2.6. За перешкодженння або недопущення до систем теплопостачання (на територію підприємства, установи тощо) працівників Енергопостачальної організації при виконанні ними службових обов'язків - штраф у розмірі 25 % вартості теплоенергії, спожитої в попередньому розрахунковому періоді.

7.2.7. За споживання теплової енергії без дозволу Енергопостачальної організації понад встановлені договором максимальні теплові навантаження за кожним параметром теплоносія та джерелом теплопостачання - штраф у розмірі 5-кратної вартості теплової енергії, спожитої понад встановлені договором максимальні годинні навантаження.

7.2.8. За самовільне підключення систем теплоспоживання чи підключення їх перед приладами

обліку - штраф в розмірі 5-кратної вартості теплової енергії, спожитої такими системами.

8. Порядок вирішення спорів

 

8.1. Розбіжності та спори між сторонами, пов'язані з виконанням, зміною та розірванням цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів, обміном листами (телеграмами, факсами), укладенням додаткових угод. Пропозиції щодо зміни договірних величин теплопостачання надаються сторонами не пізніше ніж за 30 днів до початку кварталу.

8.2. У разі неможливості досягти згоди сторони зобов’язані інформувати виконавчі органи міської ради.

9. Дія обставин непереборної сили

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. Строк виконання зобов'язань за цим договором у такому разі відкладається на період існування таких обставин.

9.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше п'яти календарних днів письмово повідомити іншу сторону про початок, можливий термін дії та про припинення дії таких обставин.

10. Термін дії договору

 

10.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання та діє до "01" жовтня  2010 року.

10.2. Договір припиняє свою дію у випадках:

закінчення терміну, на який він був укладений;

взаємної згоди сторін про його припинення;

прийняття рішення судом;

ліквідації сторін.

10.3. Припинення дії договору не звільняє Споживача від обов'язку повної сплати спожитої теплової енергії.

10.4. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення терміну його дії про його припинення не буде письмово заявлено однією із сторін.

 

11. Інші умови

 

11.1. Для постійного зв'язку з Енергопостачальною організацією та узгодження всіх питань, пов'язаних з виконанням умов цього договору, Споживач призначає свого відповідального за теплове господарство в особі

_________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

Робочий телефон _______________

Цілодобовий черговий тел. Споживача____________________

11.2. Енергопостачальна організація призначає відповідального представника в особі

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по- батькові)

Робочий телефон _______________

Цілодобовий телефон Енергопостачальної організації  72-02-61, 085.

11.3. _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Юридичні адреси сторін та платіжні реквізити:

Енергопостачальна організація

Споживач

  Найменування

___ЛМКП“Львівтеплоенерго”

Адреса ____79000, м.Львів-МСП

        вул.Данила Апостола,1_

Р/рахунок  _______________

Установа банку ___________________________________

МФО______________________

Код ЄДРПОУ__05506460_____

№ св. про реєстр. Платника ПДВ  17701408

інд. податковий номер  055064613028 ___

Тел._72-50-77__Факс__297-50-64_

Найменування______________________

___________________________________

Адреса ____________________________

 __________________________________

Р/рахунок  _________________________

Установа банку _____________________

___________________________________

МФО ______________________________

Код ЄДРПОУ   _____________________

№ св. про реєстр. Платника  ПДВ_____________

інд. податковий номер ______________________

Тел. _____________Факс_____________

               

Начальник служби обліку та
збуту теплової енергії

___________________________

               (підпис)                                  

 

 

 

 

Керівник________________________

                                  (підпис)

 В І З И :

______________________________СО та ЗТЕ